Login użytkownikaa

Zarejestruj się

Umowa członkowska
Article 2 (Definitions)
① "Mall" means a virtual business place where M-dent is allowed to trade
goods or services using information and communications facilities such as
computers to provide goods or services to users, and means a business
operator who operates a cyber mall As well.
① "Mall" means a virtual business place where M-dent is allowed to trade
goods or services using information and communications facilities such as
computers to provide goods or services to users, and means a business
operator who operates a cyber mall As well.
① "Mall" means a virtual business place where M-dent is allowed to trade
goods or services using information and communications facilities such as
computers to provide goods or services to users, and means a business
operator who operates a cyber mall As well.

Zarejestruj się

Dystrybutor

Zarejestruj się

Serdecznie zapraszamy
do przyłączenia się do IZEN IMPLANT

Find yourPassword

Wiadomości i Powiadomienia

menu close

Polityka prywatności

1. Cele przetwarzania danych osobowych

IZEN IMPLANT (zwana dalej "Firmą", https://www.Izenimplant.com) przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach. Nie będą one wykorzystywane do celów innych niż pierwotnie zamierzone :

Potwierdzenie intencji klienta; uwierzytelnienie użytkownika/certyfikacja w celu świadczenia usług; utrzymanie członkostwa/zarządzanie; płatność za dostawę towarów/usług; dostawa lub dystrybucja towarów/usług itp.

2. Postępowanie z danymi osobowymi i okres ich przechowywania

 • Spółka będzie obsługiwać i przechowywać dane osobowe użytkowników w okresie przechowywania i użytkowania danych osobowych zgodnie z okresem uzgodnionym przez właściciela informacji podczas zbierania takich danych osobowych lub zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 • Okres przetwarzania i przechowywania konkretnych danych osobowych jest następujący:
  ☞ Na podstawie poniższego przykładu podano sposób postępowania z danymi osobowymi i okres ich przechowywania, powiązane przepisy i podstawy prawne:
  (Np.) - Subskrypcja i zarządzanie użytkownikami: do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług lub rezygnacji z członkostwa; do momentu rozwiązania długów i zobowiązań, jeśli takie istnieją
  Anulowanie/wycofanie kontaktu w sprawie abonamentu, płatności i zapisów dotyczących dostaw (np. towarów itp.) w handlu elektronicznym: 5 lat

3. Prawa i obowiązki właściciela informacji i przedstawiciela prawnego oraz ich egzekwowanie Jako właściciele danych osobowych, użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw w następujący sposób:

 • Właściciel informacji jest uprawniony do korzystania z następujących praw dotyczących ochrony danych osobowych wobec Spółki
  1. Wniosek o udzielenie dostępu do danych osobowych
  2. Wniosek o sprostowanie w przypadku stwierdzenia błędu lub nieprawidłowości
  3. Wniosek o usunięcie danych
  4. Wniosek o zawieszenie przetwarzania

4. Przedmioty, którymi należy się posługiwać

 • Spółka przetwarza następujące dane osobowe:
  - Wymagane elementy: Email, imię i nazwisko, numer telefonu biurowego, nazwa firmy

5. Niszczenie danych osobowych Po zrealizowaniu celów związanych z danymi osobowymi, należy je niezwłocznie zniszczyć. Procedury i metody niszczenia informacji osobowych są następujące:

 • Po zrealizowaniu celów, informacje przenoszone są do odrębnej bazy danych (w przypadku papieru - do odrębnych dokumentów) i przechowywane przez określony czas lub niezwłocznie niszczone zgodnie z polityką wewnętrzną i innymi przepisami prawa. Dane osobowe przechowywane w wydzielonej bazie danych nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż pierwotnie zamierzone, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 • Po wygaśnięciu okresu przechowywania, Spółka zniszczy dane osobowe w ciągu pięciu (5) dni od daty wygaśnięcia. Jeśli dane osobowe staną się niepotrzebne po osiągnięciu celów, zakończeniu działalności i innych, zostaną one również zniszczone w ciągu pięciu (5) dni od dnia, w którym uznano, że nie ma potrzeby posługiwania się danymi osobowymi.

6. Instalacja i obsługa lub odmowa instalacji automatycznego systemu zbierania danych osobowych

 • Firma używa plików cookie, które zawierają i, w niektórych przypadkach, ładują informacje o użytkownikach w celu zapewnienia spersonalizowanych i dostosowanych usług.
 • Ciasteczko oznacza mały plik tekstowy zapisywany na dysku twardym komputera użytkownika, który jest wysyłany do przeglądarki użytkownika przez serwer strony internetowej (http).
  A) Cele: Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania użytkownikom zoptymalizowanych informacji po przeanalizowaniu wzorców odwiedzin i korzystania z usług przez użytkowników, często wyszukiwanych słów kluczowych, prób bezpiecznego dostępu.
  B) Instalacja i obsługa lub odrzucenie plików cookie: Użytkownicy są w stanie odmówić przechowywania plików cookie poprzez "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > "Prywatność" na górze.
  C) Jeśli nie zgadzasz się na instalację plików cookie, mogą wystąpić pewne trudności w korzystaniu z usług.

7. Główny specjalista ds. ochrony prywatności

 • W celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, rozpatrywania skarg i ratowania szkód, Spółka wyznaczy Głównego Specjalistę ds:
  Główny specjalista ds. ochrony prywatności Nazwa: OOO
  Nazwa stanowiska: OOO
  Nazwa stanowiska pracy: OOO
  TEL: OOO
  Email: izenimplant_official@izenimplant.com
  ※ Połączony z Działem Prywatności
  Połączony z Działem Prywatności Dział Prywatności: OOO
  Dział: OOO
  TEL: OOO
  Email: izenimplant_official@izenimplant.com
 • The information owner is permitted to contact the related department or Chief Privacy Officer, concerning inquiry about all personal information-related issues, complaint handling and damage relief resulting from the use of the services of the Company. Then, the Company will respond to such issues without delay.

8. Zmiana Polityki Prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem wprowadzenia w życie. W przypadku dodania, usunięcia lub modyfikacji, o takich zmianach należy poinformować w formie zawiadomienia na co najmniej siedem (7) dni przed wprowadzeniem zmian.

9. Środki podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Spółka podejmuje środki techniczne, zarządcze i fizyczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych w następujący sposób:

1. Okresowy audyt wewnętrzny

Przeprowadzamy kwartalny audyt wewnętrzny w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

2. Minimalizacja liczby pracowników zajmujących się

ochroną prywatności i wymaganych szkoleń Personel ds. ochrony prywatności mamy wydzielony i ograniczamy jego liczbę do wymaganego minimum.

3. Planowanie i wdrażanie kontroli wewnętrznej

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy plan kontroli wewnętrznej w celu przetwarzania danych osobowych w sposób bezpieczny i pewny.

4. Szyfrowanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są zaszyfrowane, przechowywane i zarządzane w bezpieczny sposób. Ważne pliki i dane są również blokowane lub szyfrowane.

5. Zamykanie w celu zabezpieczenia dokumentów

Dokumenty i inne nośniki danych zawierające dane osobowe przechowujemy w bezpiecznym miejscu, zamykane na klucz.